Pokládka a údržba dřevěných podlah

Pro dosažení nejlepších výsledků je nutné postupovat přesně podle tohoto návodu.

PŘÍPRAVA

Parkety jsou vysušeny na optimální vlhkost dřeva. Z tohoto důvodu musí být nerozbalené balíky s parketami aklimatizovány v místě pokládky. V létě alespoň 48 hodin a v zimě 4 až 5 dní. Tím bude umožněno parketám přizpůsobení se místním podmínkám. Nejlepší podmínky pro pokládání parket jsou teploty mezi 18 a 20 °C a relativní vlhkost vzduchu mezi 45 až 65%. Čerstvý beton musí vysychat nejméně 1 týden na centimetr tloušťky při tloušťce do 4 cm a 2 týdny na centimetr tloušťky u větších tlouštěk, při dostatečném větrání. Např. 6 cm betonu musí vysychat alespoň 8 týdnů, při tloušťce nad 6 cm je však nutné
přidat ještě 3 až 4 týdny. Obsah vlhkosti musí být nižší než 2,5% pro podklady na bázi cementu a 0,5% na bázi síranu vápenatého (např. anhydrid), při stanovení CM nebo váhovou metodou. Při lepení podlahy musí být zcela odstraněna stávající podlahová krytina. Podklad pro dřevěné podlahy musí být pevný, tvrdý, suchý
a rovný. Podklad musí odpovídat normě. U plovoucí podlahy, v případě textilních nebo jiných paropropustných podlahových krytin je třeba odstranit jak podlahovou krytinu, tak její podklad. Stávající podlahy tvořené parotěsnou krytinou není nutné odstraňovat (PVC, Linoleum atd.), pokud splňují všechny další požadavky. Vždy je nutné použít podložku.

DŘEVĚNÝ PODKLAD:
Odstraňte nejprve zcela podlahovou krytinu. Podklad nesmí vykazovat žádné stopy plísně nebo napadení hmyzem. Ujistěte se, že je podklad rovný. Upevněte všechny uvolněné prvky. Pokud je podlaha v přízemí, položte nejprve parotěsnou folii. Použijte vhodnou vyrovnávací podložku. Položte podlahu kolmo na podkladní prkna. Prostor pod dřevěným podkladem musí být dostatečně větraný. Odstraňte případné překážky a ujistěte se, že je umožněno větrání
(větrací otvory minimálně 4 cm2 na každý m2 podlahy). Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 10%. Nová parketová podlaha může být položena na dlažbu. V tomto
případě však nemůže být přilepena k dlažbě, ale položena plovoucím způsobem. Pokud dřevěné podlahy pokládáte na podlahové topení, musí být
vždy pod podložku instalována parotěsná vrstva. Váš prodejce nebo dodavatel podlahového vytápění musí zaručit, že povrchová teplota nikdy nepřekročí 27°C. Maximální povolená vlhkost pro podklad na bázi cementu je 2,0% a na bázi síranu vápenatého 0,3%, (měřeno CM nebo gravimetrickou metodou). Vytápěné
plochy nezakrývejte kobercem, materiálem s izolační schopností ani nízkým nábytkem, který může izolovat teplo. Může dojít k poškození dřevěné podlahy. Pro podrobnější informace o vhodné kombinaci dřevin s podlahovým topením (např. dub, merbau a ořech) a jejich instalaci na podlahové vytápění kontaktujte prodejce.

Ujistěte se, že je podklad rovný, čistý, suchý a pevný. Podklad nesmí obsahovat nerovnosti větší než 2 mm na 2 metry a 1 mm na 20 cm. Větší nerovnosti je nutné vyrovnat. Zkontrolujte, zda je možné po pokládce podlahy bez problémů otevírat dveře (minimální vzdálenost spodní hrany od podlahy 1 cm).

NA CO SE ZAMĚŘIT
Neinstalujte parkety s poškozeným povrchem, hranou nebo zámkovým spojem! Pečlivě každou parketu před instalací zkontrolujte, nejlépe na denním světle. Vezměte na vědomí skutečnost, že dřevo není homogenní materiál. Mezi jednotlivými parketami se mohou vyskytovat rozdíly tak jako se vyskytují rozdíly mezi
jednotlivými stromy. Výskyt suků a trhlin je závislý na vybraném třídění a zvoleném rozsahu. Jsou to přirozené znaky dřeva a nelze je považovat za vadu výrobku. Proto se vždy ujistěte, že máte před montáží z podlahy správný dojem a všechny potřebné informace. Pokud je parketa instalována, je považována za akceptovanou a nemůže být reklamována. Doporučujeme při montáži míchat parkety z několika balení. Podlahu doporučujeme instalovat rovnoběžně s dopadajícím světlem do místnosti (vizuálně atraktivnější). Doporučujeme při montáži míchat parkety z několika balení. Pro pokládku parket si můžete vybrat buď plovoucí způsob pokládky, nebo celoplošné lepení. Nicméně parkety nesmí být přibíjeny nebo šroubovány. Parkety umožňují jednoduché spojování za pomocí důmyslného tvaru pera a drážky (zámkového spoje), lepení spoje tedy není potřeba. Parkety jsou vyrobeny ze dřeva. Vzhledem k tomu, že se může lišit
vlhkost v místnosti – např. Mezi letním a zimním obdobím – je velmi důležité umožnit podlaze rozpínání a smršťování. Z tohoto důvodu je nutné ponechat dilatační spáru minimálně 10 mm okolo stěn a všech pevně usazených předmětů (trubky, prahy, schody, sloupy, rámy dveří apod.). V každém případě si ověřte, že jsou dilatační spáry mezi jednotlivými místnostmi (např. pod dveřmi). Tyto dilatační spáry jsou překryty profilem upevněným k podkladu. Při délce místnosti více než 12 m a šířce větší než 8 m, by měla být provedena dilatační spára v ploše podlahy. Bobtnání a sesychání je lineární, takže čím větší je plocha, tím větší musí být dilatační spáry. Parkety nejsou vhodné do vlhkých místností, jako jsou koupelny a sauny.

INSTALACE
Kromě standardních nástrojů pro pokládání podlah (např. kladivo, pila, tužka, metr) budete potřebovat následující příslušenství:

  • sada pro montáž (dotahovací hák, klíny a špalík)
  • podložka zvoleného systému nebo parketové lepidlo

Můžete si zvolit místo, kde začnete s instalací. Promyslete, jaká cesta pokládky podlahy bude nejsnadnější. Popsán je způsob pokládky pro praváky, zleva doprava. Pokud chcete, můžete pokládat i v opačném směru.

Multifit Uniclic®
Zámkový spoj Multifit Uniclic® je revoluční systém pokládky dřevěných podlah. Parkety můžete díky němu jednoduše napojovat třemi způsoby.
A: Uzamčením pod úhlem 20 – 30°
B: Stlačením krátké strany dolů
C: Horizontálním posunutím a doražením špalíkem.

Uniclic®
Zámkový systém pro pokládku dřevěných podlah
A: Uzamčením pod úhlem 20 – 30°
B: Horizontálně

Parkety mohou být položeny plovoucím způsobem nebo celoplošně nalepeny. Lepení lze provádět pouze na podkladu, který je pro to vhodný (rovinnost, pevnost,
trhliny atd.), v souladu s obecnými principy a normami. Podklad musí být dostatečně suchý, pevný a homogenní. Obecné požadavky na instalaci parket popsané v tomto dokumentu považujte za doplnění některých požadavků norem. Musí být provedena stejná příprava (dilatační spáry, podklad, podlahové topení
atd.). Pokud vaši podlahu lepíte, snažte se co nejméně chodit po nalepené podlaze. Pokud se rozhodnete pro lepení podlahy, ujistěte se, že máte vhodné lepidlo. Ohledně doby schnutí, spotřeby, způsobu aplikace atd. postupujte podle informací a rad výrobce lepidla. Tyto informace naleznete na obalu lepidla. Pokud jste zvolili plovoucí způsob pokládky parket, musíte nejprve položit podložku rovnoběžně s délkou instalovaných parket a poté postupně další řady jakmile položíte parkety. Velmi důležité je použití vyrovnávací podložky na vyrovnání veškerých nerovností podkladu podlahy. Ve většině případů je nutné použití parotěsné folie proti vzlínající vodě nebo kondenzaci.
Začněte celou parketou. Odřízněte pero na dlouhé a krátké straně. Položte parketu uřezaným perem ke zdi. Vložte distanční klíny mezi parketu a stěnu. Tím zajistíte dostatečnou šířku dilatační spáry.

Následující pokyny platí pro položení první řady.

Pod úhlem 20 – 30° vložte čelní spoj parkety do již položené parkety. Jemně parketou pohybujte nahoru a dolů a zároveň ji tlačte k vedlejší parketě. Parkety se automaticky uzamknou. Pomocí vhodného hranolu, můžete opatrně poklepem parkety doladit. Koncové parkety bude samozřejmě nutné řezat. Chcete-li docílit
čistého řezu, musí být při řezání ruční pilou, nebo při vrtání parketa lícem nahoru a v případě přímočaré pily naopak lícem dolů. Ujistěte se, že nejsou krátké spoje v sousedících řadách nikdy v řadě. Vždy zajistěte, aby bylo dosaženo přesazení krátkých spojů minimálně o 15 cm.

Pokračujeme s pokyny pro instalaci od druhé až po poslední řadu po jednotlivých řadách.

Uzamkněte první parketu druhé řady do předchozí řady. Poté druhou parketu nakloňte o 20 – 30° a zatlačte ji do krátkého spoje první parkety druhé řady. Stlačte parketu dolů a tím ji uzamknete. Tento systém je velmi praktický při lepení podlahy, protože již není nutné prkna stahovat a lepidlo se nedostane do spár. Mezi poslední řadou a stěnou musí být také ponechána dilatační spára 10 mm. Pamatujte na to při řezání poslední řady parket. V místech, kde je obtížné parkety položit (např. vedle zdi, pod zárubněmi), je můžete doklepnout horizontálně pomocí dotahovacího háku a kladiva.


PROBLEMATICKÁ MÍSTA

U řady, ve které probíhá v podlaze potrubí, zajistěte, aby potrubí vyšlo přesně mezi spoj dvou parket. Vezměte vrták stejného průměru jako potrubí plus 20 mm. Uzamkněte parkety k sobě krátkou stranou a vyvrtejte otvor se středem ve spoji mezi parketami.

Pokud není možné použít výše uvedený postup, postupujte následovně:

  1. Změřte místo prostupu potrubí přes parketu. Nezapomeňte na dilatační spáru
  2. Připravte si vrták o průměru trubky + 20 mm pro dilataci. Vyvrtejte do parkety otvor.
  3. Rozšiřte otvor k okraji parkety (proříznutím).
  4. Položte parketu k potrubí.
  5. Vyřezaný zbytek přilepte zpět na místo pomocí vhodného lepidla na dřevo.

Při řezání parket zachovejte pod dveřmi nejméně 10 mm dilatační spáru. Pokud nemůžete parketu nadzvednout, použijte dorážecí hranol nebo dotahovací hák a kladivo ke sražení parket dohromady.

DOKONČENÍ
Odstraňte všechny klíny. Namontujte soklové lišty na stěnu. V případě plovoucí instalace nechte PE folii vytaženou nad podlahu tak vysoko jak je to možné.
Nikdy soklové lišty neupevňujte k podlaze. To umožní bobtnání a sesychání podlahy pod soklovou lištou. V místech, kde nelze namontovat profily a soklové lišty, vyplňte dilatační spáru vhodným elastickým tmelem.

ÚDRŽBA
Při pokládce podlahy plovoucím způsobem můžete po podlaze chodit během pokládky i ihned po dokončení. Po pokládce je pro dřevěnou podlahu důležité udržování teploty v rozmezí 18 – 22 °C a relativní vlhkosti vzduchu mezi 45 – 65 %. V zimním období je vzduch v místnosti obvykle velmi suchý. Kvůli tomu je nutné pro zajištění konstantní úrovně vlhkosti umístění zvlhčovačů vzduchu. U velkých místností je často nutné použití elektrických zvlhčovačů. V létě a na podzim, kdy je vysoká relativní vlhkost vzduchu, by měla být místnost dobře větraná. Při pokládce celoplošným lepením, podlahu po dobu schnutí lepidla neužívejte. Po pokládce je pro dřevěnou podlahu důležité udržování teploty v rozmezí 18 – 22 °C a relativní vlhkosti vzduchu mezi 45 – 65 %. V zimním období je vzduch v místnosti obvykle velmi suchý. Kvůli tomu je nutné pro zajištění konstantní úrovně vlhkosti umístění zvlhčovačů vzduchu. U velkých místností je často nutné použití elektrických zvlhčovačů. V létě a na podzim, kdy je vysoká relativní vlhkost vzduchu, by měla být místnost dobře větraná. Pro odstranění nečistot a prachu podlahu setřete suchým mopem, vysajte nebo zameťte. Ujistěte se, že je vysavač opatřen měkkými kolečky a speciálním nástavcem na parkety, aby se zabránilo poškrábání podlahy. Nikdy nepoužívejte parní čistič. Před prvním mytím/čištěním podlahy po instalaci nejprve odstraňte nejprve veškerý prach a nečistoty. Mokrá údržba je zásadně zakázána. Pro údržbu používejte jen doporučené prostředky. Pamatujte, že použití jiných čisticích prostředků může dojít k poškození podlahy. Vždy podlahu ihned vytřete do sucha, tak aby nebyla vidět žádná vlhkost na povrchu. Parkety se zkosenou hranou mohou být čištěny pouze nasucho. Pro olejované podlahy používejte doporučené čistící a udržovací prostředky, pro zamezení vysychání a vyblednutí parket. Vždy postupujte podle pokynů dodaných s výrobkem. Může být / je nutné podlahu jednou za čas přeolejovat, v závislosti na užívání podlahy. Okamžitě odstraňte jakoukoliv kapalinu.
Nohy nábytku opatřete plstěnými podložkami. Zabraňte vnášení nečistot, vody a písku do interiéru umístěním vhodných čistících zón a rohoží u vstupních dveří. Kancelářská křesla a židle používejte pouze s měkkými kolečky typu „W“, které jsou vhodné pro dřevěné podlahy, a/nebo použijte vhodnou podložku. Při stěhování nábytek vždy zvedejte, nikdy neposouvejte po podlaze. Jako u každého přírodního materiálu může sluneční záření způsobit barevné změny na povrchu dřeva. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za problémy nebo vady, které vznikly neodbornou přípravou podkladu, samotnou instalací podlahy, vystavováním podlahy nevhodným klimatickým podmínkám či nevhodnou údržbou. Na vadné či barevně odlišné dílce, které byly položeny, nárok na reklamaci zaniká. V nestandartních případech doporučujeme, abyste se před pokládáním podlahy dostatečně informovali o specifických potřebách vaší stavby.