Pokládka PVC

Příprava k instalaci PVC
Před zahájením montáže a během montáže zkontrolujte podlahovou krytinu z hlediska vad materiálu (poškození povrchu, vady vzoru, vady podkladu, rozdíly v barevných odstínech jednotlivých rolí, apod.). Zjistíte-li závady, přerušte montáž a informujte o dané vadě prodejce. Při nahlašování vady uveďte kódy vzoru, čísla šarží, rolí a množství podlahové krytiny. Tyto údaje jsou uvedeny na etiketách na obalu. Viditelné vady nahlaste neprodleně před montáží podlahové krytiny, jelikož na reklamace nahlášené po instalaci, které se týkají viditelných vad, nebude brán zřetel.

POZOR:
Vždy bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce ohledně určení podlahových krytin. Před instalací zkontrolujte role podlahové krytiny z hlediska výrobních čísel. Všechny etikety výrobce si uschovejte až do ukončení instalace. Abyste zabránili rozdílům v odstínech, do každé z místností vždy vyberte podlahovou krytinu ze stejné výrobní šarže a pokládejte ji po směru rozvíjení role. Doporučujeme také pokládat krytinu postupně podle sousedních čísel rolí.

Příprava podkladu
Na stavu podkladu a způsobu jeho přípravy do značné míry závisí trvanlivost a celkový vzhled podlahy. Povrch, na který se podlahová krytina bude pokládat, musí být rovný, hladký, bez prasklin, bez prachu, suchý, čistý a odolný proti tlaku při použití. Jsou-li podlahové krytiny pokládány na nerovný betonový poklad a je-li nutno odstranit případná jiná poškození (např. praskliny), použijte k vyrovnání samonivelační hmotu, určenou k použití pod elastické podlahové krytiny. Rozdíl v rovinnosti podkladu nesmí na 1 metru překračovat 1 mm a na 2 metrech 2 mm. Bude-li krytina instalována na podklad, na němž se nacházejí vrstvy starého nátěru, lepidel, asfaltu, impregnačních prostředků, tuků, olejů, maziv, starých podlahových krytin, apod., je nutno tyto prostředky bezpodmínečně odstranit, aby nedošlo ke změně barvy podlahové krytiny. Podklad je nutno před montáží penetrovat speciálními prostředky.

Při pokládce podlahové krytiny vždy odstraňte z podkladu staré podlahové krytiny, PVC, koberce, linoleum, dlažbu, parkety, atd., až na čistý beton. Takto připravený podklad zbavte prachu, spáry vyplňte opravnou hmotou a poté penetrujte penetračním prostředkem a naneste vrstvu samonivelační hmoty. K montáži podlahových krytin můžete přistoupit po průzkumu vlhkosti podkladu. Výrobce doporučuje, aby vlhkost podkladu změřená metodou CM byla před instalací podlahové krytiny: dle platné normy ČSN EN 744505. Před zahájením řezání podlahové krytiny ji rozmotejte a nechejte ji aklimatizovat při pokojové teplotě 1-2 hodiny - pokud je teplota v místnosti nižší než 15°C, „slehnutí“ může trvat i více než jeden den. Pokud podlahová krytina získá správnou teplotu, bude
pružnější a bude se snadněji pokládat.

POZOR:
Výrobce podlahové krytiny nenese odpovědnost za nesprávný a špatně připravený podklad, který neodpovídá platným normám a zavedené praxi.

Lepení
Klimatické podmínky pro instalaci podlahových krytin:
a) Teplota podkladu 15 – 22°C
b) Teplota vzduchu 17 – 25°C
c) Relativní vlhkost vzduchu - max. 75% (ideální je 55%)

Pro uchování vysoké kvality podlahových krytin a jejich dlouhou životnost je nutno přilepit ji na celé ploše speciálními lepidly. K lepení podlahové krytiny k podkladu použijte disperzní lepidla a na podlahové lišty použijte kontaktní lepidlo. Výrobce nedoporučuje používat k lepení podlahové krytiny lepidla na rozpouštědlové bázi. Při použití vyrovnávacích hmot, penetračních prostředků i při lepení používejte prostředky speciálně určené pro elastické podlahové krytiny a bezpodmínečně dodržujte pokyny a upozornění výrobce, které jsou uvedeny na obalu. Pouze takto docílíte optimálního pokladu pod podlahovou krytinu.

V malých místnostech, jako jsou koupelna či WC, přiloženou podlahovou krytinu nejlépe sundejte, naneste lepidlo zoubkovanou špachtlí, počkejte až proschne - dle pokynů výrobce - a poté celý pás položte znovu. Začněte od nejdelší strany a při pokládání kontrolujte, zda krytina dobře přiléhá ke zdi a jiným pevným prvkům. Ve velkých místnostech je nutno lepit krytinu po etapách, zejména pokud spojujete dva pásy podlahové krytiny. Při pokládce položte na obě sousedící části závaží, která zajistí, aby se pásy neposouvaly. Polovinu pásů odvíjejte na druhou stranu, čímž si odkryjete zhruba polovinu místnosti. Na odkrytou část podkladu naneste vhodné lepidlo pomocí zoubkované špachtle (dle pokynů výrobce lepidla). Vrstva lepidla musí být rovnoměrná, bez tlustých míst, snažte
se nanést lepidlo na celou plochu. Podle teploty a typu lepidla počkejte 10 - 20 minut. Odhrnuté části pásů obraťte zpět na místo a rovnoměrně přitlačte k podkladu - od středu směrem k okrajům a poté podél spojovací čáry obou pásů a kolem okrajů. Sundejte závaží a analogicky přilepte zbývající část podlahové krytiny. Pokud v místě spojení dvou pásů dojde k vytlačení lepidla, okamžitě jej setřete mokrým hadříkem. Při lepení se řiďte pokyny výrobce lepidla, které jsou uvedeny na obalu. Uzavřené místnosti po pokládce podlahové krytiny větrejte, aby zmizel specifický zápach. Teprve poté lze podlahu používat.

POZOR:
Přilepení podlahové krytiny k podkladu na celé její ploše je základní podmínkou pro uplatňování nároků vyplývajících ze záruky.

Svařovaní
Horkovzdušné svařování s použitím svařovací šňůry se doporučuje jak pro role, tak pro čtverce.

DŮLEŽITÉ:
Nesvařujte dokud ještě lepidlo není úplně vytvrdlé. (vyčkejte 24-48 hodin). Před svařováním udělejte na spojích drážky do 2/3 tloušťky materiálů pomocí ručního
drážkovacího nástroje nebo strojové frézy. Svařujte horkým vzduchem s použitím svařovací trysky. V bytové zátěži je možné použít také svařování za studena. Pásy přeložte a seřízněte najednou.